مباحثه در حوزه

طلاب مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام بندرگز

دربرنامه ریزی معاونت آموزش با هدف برگزاری رسم دیرینه طلاب درعرصه تعلیم وتربیت

 

,  « مباحثه دروس » ؛  طلاب عزیز موظف به تجزیه و ترکیب یک صفحه از قرآن بعد از نماز ظهر و عصر می باشند این برنامه دوسال در مدرسه امام محمد باقر علیه السلام بندرگز برگزار می گردد.